Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy

 

Wójt Gminy Polska Cerekiew - mgr inż. Piotr Kanzy

Brak opisu obrazka

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591) wójt jest organem wykonawczym gminy. Zgodnie z art. 30 w/w ustawy wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:

1. Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy

2. Określanie sposobu wykonania uchwał

3. Gospodarowanie mieniem komunalnym

4. Wykonywanie budżetu

5. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 22.04.2009

 

 
Wersja XML