Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednostki pomocnicze

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostkę pomocniczą tworzy Rada Gminy w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

Jednostki pomocnicze Gminy Polska Cerekiew i ich sołtysi:
1. Sołectwo Ciężkowice - sołtys Małgorzata Sobota
2. Sołectwo Dzielawy - sołtys Anna Weiner
3. Sołectwo Grzędzin - sołtys Barbara Bartoń
4. Sołectwo Jaborowice - sołtys Agnieszka Mikołajczyk-Mierkiewicz 
5. Sołectwo Ligota Mała - sołtys Ilona Dapa
6. Sołectwo Koza - sołtys Damian Malcharek
7. Sołectwo Łaniec - sołtys Maria Wawrzynek
8. Sołectwo Mierzęcin - sołtys Andrzej Zakrzowski
9. Sołectwo Polska Cerekiew - sołtys Urszula Kochoń
10. Sołectwo Połowa - sołtys Renata Smykała
11. Sołectwo Witosławice - sołtys Maria Kachel
12. Sołectwo Wronin - sołtys Alfred Szewior
13. Sołectwo Zakrzów - sołtys Marek Klimek

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Statut sołectwa określa w szczególności:

Statuty sołectw Gminy Polska Cerekiew zostały nadane uchwałą Nr III/25/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 grudnia 2002 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 30 poz. 708.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie a wykonawczym - sołtys.
Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
Sołtys może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy ale bez prawa udziału w głosowaniu.
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Golisz
Data wytworzenia: 22.04.2009

 

Wersja XML