Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły z Sesji Rady Gminy - Kadencja 2002-2006

Zgodnie z paragrafem 45 statutu Gminy Polska Cerekiew z przebiegu każdej sesji sporządzany jest protokół.

Paragraf 46 ust. 2 określa, co w szczególności protokół powinien zawierać:

W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnioenia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta.

 

Protokoły Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w kadencji 2002 - 2006

 
 
Wersja XML