Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy z 2020 roku

Zarządzenie Nr 0050/2/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/92/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.2.2020.pdf

Zarządzenie nr 0050/3/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.3.2020.pdf

Zarządzenie nr 0050/4/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych.PDFZarządzenie nr 0050.4.2020.pdf

Zarządzenie Nr 0050/5/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2020/2021.
PDFZarządzenie Nr 0050.5.2020.pdf

Zarządzenie Nr 0050/6/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2020 r.
PDFZarządzenie nr 0050.6.2020.pdf

Zarządzenie Nr 0050/7/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2020 r.
PDFZarządzenie nr 0050.7.2020.pdf

Zarządzenie Nr 0050/8/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2020 r.
PDFZarządzenie nr 0050.8.2020.pdf

Zarządzenie Nr 0050/9/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
PDFZarządzenie nr 0050.9.2020.pdf

Zarządzenie Nr 0050/10/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/11/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020.

Zarządzenie Nr 0050/12/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/107/2016 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 października 2016 roku w sprawie wysokości stawek opłat za najem pokoi hotelowych przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie w obiekcie zarządzanym przez Gminny Ośrodek Sport i Rekreacji w Zakrzowie.
PDFZarządzenie nr 0050.12.2020.pdf

Zarządzenie Nr 0050/13/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/14/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020.

Zarządzenie Nr 0050/15/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Polska Cerekiew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
PDFZarządzenie nr 0050.15.2020.pdf

Zarządzenie Nr 0050/16/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.16.2020.pdf

Zarządzenie Nr 0050/18/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
PDFZarządzenie nr 0050.18.2020.pdf

Zarządzenie Nr 0050/19/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050/20/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2020.

Zarządzenie Nr 0050/21/2020 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Wersja XML