Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały podjęte w 2020 roku

Uchwała nr XV/88/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
PDFUchwała.XV.88.2020.pdf

Uchwała nr XV/89/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XV.89.2020.pdf

Uchwała nr XV/90/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa.
PDFUchwała.XV.90.2020.pdf

Uchwała nr XV/91/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
PDFUchwała.XV.91.2020.pdf

Uchwała nr XV/92/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polska Cerekiew na rok szkolny 2019/2020.
PDFUchwała.XV.92.2020.pdf

Uchwała nr XV/93/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych  zaliczonych do dróg gminnych.
PDFUchwała.XV.93.2020.pdf

Uchwała nr XVI/94/2020 z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
PDFUchwała.XVI.94.2020.pdf

Uchwała nr XVI/95/2020 z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XVI.95.2020.pdf

Uchwała nr XVII/96/2020 z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
PDFUchwała.XVII.96.2020.pdf

Uchwała nr XVII/97/2020 z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XVII.97.2020.pdf

Uchwała nr XVII/98/2020 z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt.
PDFUchwała.XVII.98.2020.2020-05-20.pdf

Uchwała nr XVIII/99/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2019 rok.
PDFUchwała.XVIII.99.2020.2020-06-30.pdf

Uchwała nr XVIII/100/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
PDFUchwała.XVIII.100.2020.2020-06-30.pdf

Uchwała nr XVIII/101/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2019 rok.
PDFUchwała.XVIII.101.2020.2020-06-30.pdf

Uchwała nr XVIII/102/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2020.
PDFUchwała.XVIII.102.2020.2020-06-30.pdf

Uchwała nr XVIII/104/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
PDFUchwała.XVIII.104.2020.2020-06-30.pdf

Uchwała nr XVIII/105/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ciężkowice i Polska Cerekiew na terenie gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XVIII.105.2020.2020-06-30.pdf

Uchwała nr XVIII/106/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt.
PDFUchwała.XVIII.106.2020.2020-06-30.pdf

Uchwała nr XVIII/107/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
PDFUchwała.XVIII.107.2020.2020-06-30.pdf

Uchwała nr XIX/110/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Ciężkowice.
PDFUchwała.XIX.110.2020.2020-09-24.pdf

Uchwała nr XIX/111/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
PDFUchwała.XIX.111.2020.2020-09-24.pdf

Uchwała nr XIX/112/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XVII/98/2020 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2020 r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2020 roku.
PDFUchwała.XIX.112.2020.2020-09-24.pdf

Uchwała nr XIX/113/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polska Cerekiew na rok szkolny 2020/2021.
PDFUchwała.XIX.113.2020.2020-09-24.pdf

Uchwała nr XIX/114/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/92/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 października 2016 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej.
PDFUchwała.XIX.114.2020.2020-09-24.pdf

Wersja XML