Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy z 2021 roku

Zarządzenie Nr 0050/1/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.1.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/3/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów zajętych pod rowami stanowiących zasób nieruchomości Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.3.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/4/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.4.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/5/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.5.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/6/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.6.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/7/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130000 PLN (netto).
PDFZarządzenie nr 0050.7.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/8/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.
PDFZarządzenie nr 0050.8.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/9/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.9.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/11/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie  wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku.
PDFZarządzenie nr 0050.11.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/12/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2021/2022.
PDFZarządzenie nr 0050.12.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/13/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.13.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/14/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.14.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/15/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.15.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/16/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
PDFZarządzenie nr 0050.16.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/17/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.17.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/19/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.19.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/21/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.21.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/23/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/92/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.23.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/24/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.24.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/25/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/26/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.26.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/28/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
PDFZarządzenie nr 0050.28.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/29/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu.
PDFZarządzenie nr 0050.29.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/30/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.30.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/31/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.PDFZarządzenie nr 0050.31.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/32/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.32.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/33/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/34/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.34.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/35/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/36/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.36.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/37/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/38/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/39/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
PDFZarządzenie.0050.39.2021.2021-03-31.pdf

Zarządzenie Nr 0050/40/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi

Zarządzenie Nr 0050/41/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.41.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/42/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/43/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Polska Cerekiew w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Zarządzenie nr 0050/44/2021 Wójta  Gminy  Polska Cerekiew z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej.
PDFZarządzenie nr 0050.44.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/45/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.45.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/46/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie nr 0050/48/2021 Wójta  Gminy  Polska Cerekiew z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
PDFZarządzenie nr 0050.48.2021.pdf

Zarządzenie nr 0050/49/2021 Wójta  Gminy  Polska Cerekiew z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonego do najmu.
PDFZarządzenie nr 0050.49.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/50/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.50.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/51/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie nr 0050/52/2021 Wójta  Gminy  Polska Cerekiew z  dnia  30 kwietnia 2021 r. w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Polska Cerekiew w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
PDFZarządzenie 0050.52.2021.pdf

Zarządzenie nr 0050/53/2021 Wójta  Gminy  Polska Cerekiew z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
PDFZarządzenie nr 0050.53.2021.pdf

Zarządzenie nr 0050/54/2021 Wójta  Gminy  Polska Cerekiew z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej szkół i przedszkoli.
PDFZarządzenie nr 0050.54.2021.pdf

Zarządzenie nr 0050/55/2021 Wójta  Gminy  Polska Cerekiew z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy do spraw budżetowo-gospodarczych, kasy.
PDFZarządzenie nr 0050.55.2021.pdf

Zarządzenie nr 0050/56/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.56.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/58/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.58.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/59/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie nr 0050/60/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Wronin.
PDFZarządzenie nr 0050.60.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/61/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi.

Zarządzenie Nr 0050/62/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku bardzo silnych wiatrów, które miały miejsce w dniu 12 czerwca 2021 roku.
PDFZarządzenie nr 0050.62.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/63/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.63.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/64/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/65/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/66/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie terminów przekazywania akt do archiwum zakładowego przez poszczególnych pracowników Urzędu Gminy.
PDFZarządzenie nr 0050.66.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/67/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.67.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/68/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/70/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.70.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/71/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/72/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.72.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/73/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/74/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, najem, dzierżawę na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.74.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/75/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Wronin.
PDFZarządzenie nr 0050.75.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/76/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.76.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/77/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/78/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie 0050.78.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/79/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021.

Zarządzenie Nr 0050/80/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polska Cerekiew za pierwsze półrocze 2021r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.
PDFZarządzenie 0050.80.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/81/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Senior + w Polskiej Cerekwi w roku 2021.

Zarządzenie Nr 0050/87/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.
PDFZarządzenie nr 0050.87.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/88/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany.
PDFZarządzenie nr 0050.88.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/91/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2021 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.

Zarządzenie Nr 0050/83/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.83.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/85/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.85.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/89/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.89.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/92/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.92.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/95/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.95.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/97/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 września 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.97.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/99/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 października 2021 roku w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Polska Cerekiew

Zarządzenie Nr 0050/100/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 października 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.100.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/101/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 1 października 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/103/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 października 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
PDFZarządzenie nr 0050.103.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050/104/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 października 2021 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 0050/105/2021 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 października 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy do spraw budżetowo-gospodarczych, kasy

Wersja XML