Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały podjęte w 2021 roku

Uchwała nr XXII/134/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
PDFUchwała.XXII.134.2021.2021-01-20.pdf

Uchwała nr XXII/135/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XXII.135.2021.2021.01.20.pdf

Uchwała nr XXII/136/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XXII.136.2021.2021.01.20.pdf

Uchwała nr XXIII/137/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2021.
PDFUchwała.XXIII.137.2021.2021-02-24.pdf

Uchwała nr XXIII/138/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XXIII.138.2021.2021-02-24.pdf

Uchwała nr XXIV/139/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2021.
PDFUchwała.XXIV.139.2021.2021-03-18.pdf

Uchwała nr XXIV/140/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała.XXIV.140.2021.2021-03-18.pdf

Uchwała nr XXIV/141/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/ 2021 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
PDFUchwała.XXIV.141.2021.2021-03-18.pdf

Uchwała nr XXIV/142/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
PDFUchwała.XXIV.142.2021.2021-03-18.pdf

Uchwała nr XXIV/143/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew w 2021 roku.
PDFUchwała.XXIV.143.2021.2021-03-18.pdf

Uchwała nr XXIV/144/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
PDFUchwała.XXIV.144.2021.2021-03-18.pdf

Uchwała nr XXIV/145/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia intencji zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Polska Cerekiew w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2024r.
PDFUchwała.XXIV.145.2021.2021-03-18.pdf

Uchwała nr XXIV/146/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości.
PDFUchwała.XXIV.146.2021.2021-03-18.pdf

Uchwała nr XXV/147/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2021.
PDFUchwała.XXV.147.2021 .2021-05-27.pdf

Uchwała nr XXV/149/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Polska Cerekiew na lata 2021-2025.
PDFUchwała.XXV.149.2021.2021-05-27.pdf

Uchwała nr XXV/150/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przejęcia zadania inwestycyjnego należącego do Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania publicznego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1422 O Zakrzów – Cisek w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
PDFUchwała.XXV.150.2021.2021-05-27.pdf

Uchwała nr XXVI/151/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2020 rok.
PDFUchwała.XXVI.151.2021.2021-06-24.pdf

Uchwała nr XXVI/152/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
PDFUchwała.XXVI.152.2021.2021-06-24.pdf

Uchwała nr XXVI/153/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2020 rok.
PDFUchwała.XXVI.153.2021.2021-06-24.pdf

Uchwała nr XXVI/156/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polska Cerekiew na rok szkolny 2021/2022.
PDFUchwała.XXVI.156.2021.2021-06-24.pdf

Uchwała nr XXVI/157/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Polska Cerekiew.
PDFUchwała.XXVI.157.2021.2021-06-24.pdf

Uchwała nr XXVI/158/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym.
PDFUchwała.XXVI.158.2021.2021-06-24.pdf

Uchwała nr XXVI/159/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym.
PDFUchwała.XXVI.159.2021.2021-06-24.pdf

Uchwała nr XXVI/160/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego.
PDFUchwała.XXVI.160.2021.2021-06-24.pdf

Uchwała nr XXVII/161/2021 z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
PDFUchwała.XXVII.161.2021.2021-07-13.pdf

Uchwała nr XXVII/162/2021 z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego.
PDFUchwała.XXVII.162.2021.2021-07-13.pdf

Uchwała nr XXVIII/163/2021 z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2021.
PDFUchwała.XXVIII.163.2021.2021-09-22.pdf

Uchwała nr XXVIII/165/2021 z dnia 22 września 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
PDFUchwała.XXVIII.165.2021.2021-09-22.pdf

Uchwała nr XXVIII/166/2021 z dnia 22 września 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
PDFUchwała.XXVIII.166.2021.2021-09-22.pdf

Uchwała nr XXVIII/167/2021 z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/29/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
PDFUchwała.XXVIII.167.2021.2021-09-22.pdf

Wersja XML