Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy z 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050/2/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.2.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/3/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie przygotowania dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.3.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/4/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych.

Zarządzenie Nr 0050/5/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Senior + w Polskiej Cerekwi w roku 2022.

Zarządzenie Nr 0050/6/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku.
PDFZarządzenie nr 0050.6.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/7/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
PDFZarządzenie nr 0050.7.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/8/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.8.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/9/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.
PDFZarządzenie nr 0050.9.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/10/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/11/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/13/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2022 r.
PDFZarządzenie nr 0050.13.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/14/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2022 r.
PDFZarządzenie nr 0050.14.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/15/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2022 r.
PDFZarządzenie nr 0050.15.2022.pdf

Zarządzenie nr 0050/16/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia zasad organizacji pracy w systemie zdalnym i rotacyjnym pracowników Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.16.2022.pdf

Zarządzenie nr 0050/17/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2022/2023.
PDFZarządzenie nr 0050.17.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/18/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/19/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.19.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/20/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia zasad organizacji pracy w systemie zdalnym i rotacyjnym pracowników Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.20.2022.pdf

Zarządzenie nr 0050/21/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
PDFZarządzenie nr 0050.21.2022.pdf

Zarządzenie nr 0050/28/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonych do najmu.
PDFZarządzenie nr 0050.28.2022.pdf

Zarządzenie nr 0050/29/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.29.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/30/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050/34/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego

Zarządzenie nr 0050/35/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.35.2022.pdf

Zarządzenie nr 0050/39/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.39.2022.pdf

Zarządzenie nr 0050/40/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonego do najmu.
PDFZarządzenie nr 0050.40.2022.pdf

Zarządzenie Nr 0050/41/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.

Zarządzenie nr 0050/42/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonego do oddania w użyczenie.
PDFZarządzenie nr 0050.42.2022.pdf

Zarządzenie nr 0050/55/2022 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy.
PDFZarządzenie nr 0050.55.2022.pdf

Wersja XML